Klubbens historie

Opstart og historie

Efter at ”sejlere” i Rødvig Havn, gennem flere år havde talt om at oprette en sejlklub, samledes Anker Larsen Lyderslev, Henning Bencard Højstrup, Poul Jensen Strøby, samt Tage Sørner, Knud Larsen og Jens H. Johnsen alle Rødvig, på opfordring af sidstnævnte, omkring dennes sofabord den 26. februar 1973. Her besluttede man at at indkalde til et ORIENTERINGSMØDE for evt. oprettelse af en SEJL-og MOTORBÅDSKLUB på STEVNS.

Dette blev averteret i STEVNS AVIS den 1. marts og afholdt på HARMONIEN mandag den 5. marts kl. 19.

Mødet med 22 interesserede deltagere afvikledes med Jens H. Johnsen som ordstyrer, og denne bød på initiativtagernes vegne, velkommen og ridsede baggrunden og formålstankerne op, Herefter orienterede Anker Larsen om mulighederne for evt. hjælp fra DANSK SEJLUNION og DANSK MOTORUNION.

Efter debat og drøftelse af mange spørgsmål, nedsatte man et arbejdsudvalg til udarbejdelse af forslag til klubbens love med følgende medlemmer:

 • Anker Larsen, Lyderslev
 • Poul Jensen, Strøby
 • Jurgen Kern, Ll. Hedinge
 • Tage Sørner, Rødvig
 • Jens H. Johnsen, Rødvig
 • Knud Larsen, Rødvig

Tage Sørner valgtes som formand for udvalget.

Man vedtog herefter at indkalde til en STIFTENDE GENERALFORSAMLING tirsdag den 20 marts kl. 1930 på Harmonien i Rødvig.

Ved denne STIFTENDE GENERALFORSAMLING bød formanden for nævnte udvalg, Tage Sørner, velkommen til de 20 fremmødte. Til ordstyrer valgtes Henning Bencard Højstrup.

Tage Sørner oplæste det udarbejdede lovforslag og der blev efter nogen drøftelse foreslået 3 navne til Klubben:

 1. Sejlklubben Rødvig-Stevns
 2. Rødvig Sejlklub
 3. Rødvig Sejl og Motorbådsklub.

Man valgte med stor majoritet førstnævnte SEJLKLUBBEN RØDVIG-STEVNS med initialerne SRS. KLUBBEN VAR HERMED STIFTET. Man indtegnede straks 18 medlemmer.

Der blev herefter afholdt Generalforsamling efter de vedtagne love.

Valgt til den første bestyrelse blev:

 • Inger Jensen, St.Heddinge
 • Jurgen Kern, Ll. Heddinge
 • Henning Bencard, Højstrup
 • Anker Larsen, Lyderslev
 • Tage Sørner, Rødvig
 • Knud Larsen, Rødvig
 • Jens H. Johnsen, Rødvig

Man konstituerede sig senere med:

 • Tage Sørner som formand
 • Jens H. Johnsen som næstformand
 • Knud Larsen som kasserer
 • Inger Jensen som sekretær

KLUBBENS FORMÅL var fra starten, at fremme sejl-og motorbådssporten, undervise og uddanne egnens børn og ungdom i en juniorafdeling, varetage og arbejde for de bedst mulige betingelser for medlemmerne, samt virke for sikkerheden til søs.

Årlig KONTINGENT i klubbens første år:

 • Aktive over 18 år 120 kr.
 • Aktive under 18 år 60 kr.
 • Passive 30 kr.

KLUBSTANDER

Der forelå flere forslag til stander, og en skitse udført af Anker Larsen, der symboliserede det lysende STEVNS FYR vandt anerkendelse.

KLUBLOKALE

Vedr. mulighed for klublokale, oplyste Tage Sørner, at man ved kontakt til havneejer Rosenberg Otzen Køge, havde fået tilbudt kælderlokalet under den tidligere Havnefogedbolig for en årlig leje af 2400 kr. Dette fandtes for dyrt, da der skulle ofres mange penge på istandsættelse og indretning. Man havde håbet på et tidligere smedeværksted, men det var afsat til anden side.

Man traf senere en foreløbig aftale med kroejer Jørgen Nielsen om klubaftener og møder på Rødvig Kro, hvor klubkassen fik 50 øre for hver solgt øl til 4 kr. stykket .

KLUBHUS på havnen var fra starten et højt ønske, og efter kontakt med Stevns Andels Foderstofforetning, lejede man på favorable vilkår, tagetagen af et pakhus ved Krostranden, som blev indrettet og udstyret af klubbens ”ildsjæle” med div. sponserede materialer og udstyr, blandt andet kasserede bænke fra Harmonien, el radiatorer og lamper fra B&W o.s.v.

Dette lokale virkede på bedste vis til undervisning, møder og fester, indtil pakhusene blev solgt til Rosenberg Outsen. Denne opsagde straks lejemålet, og klubben var igen uden eget lokale. Man afholdt en tid møder og undervisning på det tidligere ”Sømandshjem” indtil havnen blev købt af kommunen og der efter megen tovtrækkeri med fiskerihavnen, blev givet tilladelse til at opføre max. 50 m2 bygning i en etage. Huset skulle konstrueres således, at det kunne flyttes med en kran. Alt dette fordi fiskeriet dengang var i en opblomstring, så man regnede med at det blev nødvendigt for fiskerihavnen, at overtage trafikhavnen, som lystbådehavnen dengang hed.

Da udviklingen gik den modsatte vej, og behovet for udvidelse hurtigt meldte sig, og der kun måtte bygges i højden, fik man den idé, at flytte det gamle hus til side, bygge ny underetage og sætte det gamle hus ovenpå. Indvielsen skete i 1993, og resultatet blev, som man ser i dag et hus, der siden har fungeret til stor glæde og gavn.

På det sidste, har Kommunen tilbygget et materialehus, hvorved terrassearealet blev yderligere større.

JUNIORAFDELINGEN voksede hurtigt og var yderst aktiv. Allerede i 1976 kunne man indbyde til DM i Trapezjolle. I denne klasse har nogle af klubbens medlemmer været danmarksmester flere gange. Juniorafdelingen har gennem årene, haft et svingende medlemstal på op til 40 unge. Man råder nu over ret mange øvelsesjoller- og følgebåde. Disse er gennem tiden er sponseret med stor velvilje af egnens fonde og pengeinstitutter. I 1998 var klubben vært for danmarksmesterskabet i Optimistjolle, og har afholdt årlige kapsejladser med op til 100 deltagere, samt arrangeret sommertræningslejre med stor succes.

SEJLERSKOLEN blev oprettet i marts 1974, efter købet af en ”Juniorbåd”. Navigationsundervisning i duelighedsbevis og yachtskippereksamen blev påbegyndt allerede i 1975. Optimistjoller blev opstartet i 1976, og i 1984 blev juniorbåden udskiftet med en ”Yngling”, der siden har fungeret som skolebåd.

KAPSEJLADS for kølbåde har fra starten tiltrukket en del bådejere, og klubben blev som nævnt snart medlem af Dansk Sejlunion. Der afholdes ”onsdagskapsejladser” og i mange år en årlig hovedkapsejlads, en sejlads Møn rundt samt ”Rødvig Cup, bugten rundt.. Mange klubbåde har deltaget i ”Sjælland rundt” og her vundet præmier i flere klasser. Der har været afholdt DM i OK-jolle, samt Afroditeklassen, m.fl.

TURSEJLADS har haft stor plads i klublivet, og der er gennem årene gennemført talrige fællesture. Faste arrangementer er pinseturen til Præstø, Stege, Stubbekøbing, Sundby, og Dragør, og i mange år en høsttur til Skanør eller Bøgeskoven, med indlagte konkurrencer.

FESTARRANGEMENTER har altid været en af klubbens specialer. Utallige fester har været holdt med deltagelse af egne og naboklubbernes medlemmer. Desuden her klubben været medarrangør af mange havnefester og Lions klub initativer.

Indtægterne fra disse var i mange år, et godt tilskud til klubkassen.

KLUBBLADET KØLBOLTEN udkom i starten som en aktivitetsoversigt efter behov, men siden 1977 har bladet været en fast information og udkommet 3-4 gange årligt, i det sidste år som indlæg i klubbens hjemmeside. Bladet har haft stor betydning for sammenholdet i SRS.

HAVNEN har løbende har skiftet ejere, og udviklet sig fra kalkudskibningshavn, over stensortering til egentlig lystbådehavn, der i 1979 overgik til kommunalt regi, og den er siden udbygget som lystbådehavn med nødvendige faciliteter til glæde for gæster og lokale sejlere.

I en periode, havde klubben et meget anstrengt forhold til den daværende havneejer Chr. Rosenberg Outzen, og man arbejde seriøst med forslag til en alternativ havn, der hvor der nu er et opfyldt areal på Sønderstrand ,ved siden af fiskerihavnen.

KLUBBEN fremstår i dag med et stadig stigende medlemstal (pt. 157) og med en rimelig økonomi og stor foretagsomhed i juniorafdelingen. Der er også en god social aktivitet omkring klubhuset og de fleste øvrige arrangementer. Kapsejladsinteressen har i flere år, i lighed med mange andre klubber, været for nedadgående,men er nu igen på vej opad.

BESTYRELSEN bestod i mange år af 5 medlemmer, men i 1993 ændret til 3 , en formand, en kasserer og en sekretær. Der har gennem tiden været 9 forskellige formænd og her har Torben Henriksen taget den længste periode, nemlig mere end 15 år, og i de sidste par år yderligere fungeret som konstitueret afløser for Rolf Larsen.

FREMTIDEN tyder på en stabil og rolig udvikling, selvom de gamle ildsjæle er blevet til efterlønnere og pensionister. Mange har p.t. solgt eller vil sælge deres båd. Alligevel har vi nogenlunde fastholdt medlemstallet, og der har på det sidste været en tilgang af yngre medlemmer.

SRS har jo stadig en fordelagtig beliggenhed ved det ”dybe hav” med kort afstand til beskyttede farvande.

Med disse forhold, og en rimeligt fremsynet forenings- og turistinteresseret kommune, skulle der være alle muligheder for en god og sund udvikling ikke mindst omkring havnens drift og vedligeholdelse.

Januar 2013,
Jens H. Johnsen