Vedtægter

Vedtægter for Sejlklubben Rødvig Stevns 

Revideret januar 2020 

 

 • 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Sejlklubben Rødvig Stevns (forkortet SRS). Hjemsted Rødvig havn i Stevns Kommune. 

 

 • 2. KLUBBENS FORMÅL

Klubben har til formål at fremme sejl- og motorbådssporten, undervise og uddanne egnens ungdom i en juniorafdeling, varetage og arbejde for de bedst mulige betingelser for sejlklubben og medlemmerne, samt for sikkerheden til søs. 

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål. 

 

 • 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATION 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund samt Sydstævnekredsen og er undergivet deres love og bestemmelser. 

 

 • 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 7 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre eller værge. 

 

 • 5. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsform og indbetalingstermin fastsættes af bestyrelsen. Nye medlemmer under 16 år, der optages efter 1/8, betaler halvt kontingent for resten af året. Udebliver et medlems indbetaling, udsendes en erindringsmeddelelse indeholdende et rykkergebyr. Udebliver indbetalingen fortsat, udsendes 14 dage senere meddelelse om, at den pågældende er slettet af medlemslisten. Skulle den pågældende senere søge optagelse som medlem, skal gammel gæld til klubben betales senest samtidig med nyt medlemskontingent. Klubbens medlemmer betaler gebyrer som bestemt på generalforsamlingen. Der er gebyrer for bådejere, for deltagelse i klubbens uddannelser og aktiviteter m.v. efter generalforsamlingens bestemmelse. 

 

 • 6. UDMELDELSE – EKSKLUSION 

Bestyrelsen kan under særlige forhold ekskludere et medlem. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jævnfør § 15. Et medlem, der er ekskluderet i forbindelse med en generalforsamling, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som beskrevet for beslutning om eksklusion. 

 

 • 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årlig inden udgangen af januar måned. Bestyrelsen skal indkalde skriftligt eller i en lokal avis mindst 21 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Revideret regnskab og indkomne forslag annonceres på klubbens hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er personligt myndige. 

 

 • 8. DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1.Valg af dirigent. 

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3.Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4.Fastsættelse af kontingent og gebyrer. 

5.Behandling af indkomne forslag. 

6.Valg af: 

 1. a) Formand (i lige år).
 2. b) Kasserer (i ulige år).
 3. c) Sekretær.
 4. d) Bestyrelsessuppleant.
 5. e) Udvalg.

7.Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. 

8.Eventuelt. 

 

 • 9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jf. dog §§ 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af 2 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. 

 

 • 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 

 

 • 11. BESTYRELSE – VALG 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer vælges for to år ad gangen og sekretær vælges for ét år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand er på valg i lige år medens kassereren er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

 

 • 12. KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Til varetagelse af foreningens daglige ledelse kan bestyrelsen melde prokura. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen. 

 

 • 13. REGNSKAB 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 15. januar afgive årsrapport for det foregående år til bilagskontrollanterne. Årsrapporten forelægges, forsynet med påtegning af bilagskontrollanterne, den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

 • 14. REVISION 

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Bilagskontrollanterne skal hvert år i januar måned gennemgå den samlede årsrapport og påse, at beholdningerne er til stede. Hver af bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdningerne. 

 

 • 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af det på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

 

 • 16. KLUBBENS OPLØSNING  

Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue skal anvendes. Dette sker ved simpelt stemmeflertal. 

 

Bestyrelsen, april 1973, 

med senere rettelse af marts 1982, 

og med senere rettelse af november 1986,  

og med senere rettelse af januar 1993,  

og med senere rettelse af januar 1998,  

og med senere rettelse af december 2011  

samt med seneste rettelse af januar 2020. 

 

 1. januar 2020/pb

Underskrevet: 

Michael Andersen (sekretær) 

Leif Sinius (kasserer) 

Rolf Larsen (formand)