Generalforsamlingen 2018

OPDATERET
Der er ikke modtaget indkomne forslag til årets generalforsamling..


Afholdes i klubhuset.

Dagsordenen for årets ordinære generalforsamling jf. klubbens vedtægterne:

– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
– Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
– Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
– Behandling af indkomne forslag.

– Valg af:
a) Formand (i lige år).
b) Kasserer (i ulige år).
c) Sekretær.
d) Bestyrelsessuppleant.
e) Udvalg.

– Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
– Eventuelt.